Organisatie

Leden
Kunstvereniging Diepenheim is een vereniging voor kunstliefhebbers en heeft circa 200 leden. Zij ondersteunen het programma met hun jaarlijkse bijdrage en vormen samen het hoogste orgaan binnen de Kunstvereniging. In het programmaplan voor 2018-2019 is speciale aandacht voor ledenbinding.

Bestuur en Raad van Advies
Het bestuur van Kunstvereniging Diepenheim vertegenwoordigt de leden en wordt gevormd door enthousiaste kunstliefhebbers. De belangrijkste taak van het bestuur is het scheppen van de juiste financiële, personele en facilitaire voorwaarden om het programma goed uit te kunnen voeren. Het bestuur wordt bijgestaan door een raad van advies, bestaande uit betrokken experts die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen.

De dagelijkse leiding van de Kunstvereniging ligt in handen van het management-team (MT), bestaande uit de artistieke en de zakelijke leiding. Het MT vertaalt de artistieke en bedrijfsmatige aandachtsgebieden naar de praktijk, stuurt de uitvoerende staf en de vrijwilligers aan en doet verslaglegging aan het bestuur.

Artistieke leiding
Drawing Centre Diepenheim staat onder de artistieke leiding van Nanette Kraaikamp.

Zakelijke leiding
Jacko Brinkman is sinds 2018 zakelijk leider van de Kunstvereniging en is verantwoordelijk voor de financiën en bedrijfsvoering.

Medewerkers
De Kunstvereniging is een flexibele organisatie met een klein aantal (part-time) medewerkers, bestaande uit;

Gerry Voskamp
front office manager en coördinator vrijwilligers

Annelien Dam
communicatie- en marketingmedewerker

Wieke Teselink
coördinator educatie

Frits Rietman
technische dienst en productie

V.l.n.r. Frits Rietman, Jacko Brinkman, Els de Witte, Yvonne Pierik, Alexandra Landré (voormalig artistiek leider van het hoofdgebouw van Kunstvereniging Diepenheim), Gerry Voskamp, Nanette Kraaikamp.

Bestuur

Marlies Leupen, voorzitter
Marcel Schroeten, secretaris
René Rosendal, penningmeester
Lucie Bartel, lid

Raad van Advies
Jan Kristen, voorzitter
Jan van IJzendoorn
Voor medewerkers geldt de CAO Welzijn. De bestuursleden en de leden van de Raad van Advies ontvangen geen beloning.

Vrijwilligers
De unieke verenigingsstructuur maakt dat Kunstvereniging Diepenheim kan putten uit een breed arsenaal aan vrijwilligers, die de organisatie met raad en daad bijstaan. De vrijwilligers zijn van onschatbare waarde. Ze werken als suppoost, onderhouden tuinprojecten, vervoeren vanuit heel Europa kunstwerken van en naar Diepenheim of doen bestuurswerk.

Leden
Aan het lidmaatschap van Kunstvereniging Diepenheim zijn tal van voordelen verbonden: niet alleen uitnodigingen voor tentoonstellingen en excursies, maar ook korting op onder meer entreeprijzen, catalogi en kunstaankopen.

Subsidie
Steun van subsidiënten is voor de Kunstvereniging onontbeerlijk. We zijn al onze ondersteuners, met name Mondriaan Fondsprovincie Overijssel en gemeente Hof van Twente, bijzonder erkentelijk.

Officiële documentatie
Bekijk hier de meest recente jaarverslagen:

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft de Kunstvereniging een Privacyverklaring ter inzage.

ANBI-status Kunstvereniging Diepenheim
Kunstvereniging Diepenheim beschikt over de zogenoemde ‘ANBI-status’. Dit heeft bepaalde fiscale voordelen voor die organisaties zelf en ook voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doet aan die organisatie.
Ten behoeve van de ANBI status is Kunstvereniging Diepenheim verplicht de volgende gegevens te vermelden op haar website:
Naam: Kunstvereniging Diepenheim
Fiscaal nummer: 8022.56.831
KvK-nummer: 40075008
Kunstvereniging Diepenheim onderschrijft de Governance Code Cultuur.